Liên lạc

Vải thép Cuộn lạnh

Cơ chế sản xuất khối thép thép lăn lạnh

Tấm thép được gọi là CRS.Các loại CRS được làm từ những loại thép trải nóng.The cold rolling-ca-in (in the cold Rolled Steel Sheet to the cold thất bại (in the cold lăn lạnh) of hot rolled dầm sản phẩm nóng cuộn (made from finest steel), which is reduced too much fiá ch with increased strength băng (up almost 20=).Những tấm thép được làm ra là những tấm mỏng hơn so với những tấm trải được tạo ra bởi những cuộn băng nóng, và chúng ít thu nhỏ hơn.Chúng có bề mặt tốt hơn và sức chịu bền hơn.BJDZ Ứng dụng của BSJdZ X X X BX;Cold Rolled Steel Sheet

Tube sản xuất BSJDJ Floring systems

  • Container và trống

  • trắng hàng hóa và nội thất

  • Floring systems

  • Ống chính xác

  • Industry GJDZ KLX X X X (USA)Một ngàn năm: có thể là một tên A/ âm âm âm âm âm âm bản, B, DD, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm, mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm Không/ 410

Sản phẩm được đề xuất
  • Hai mặt phủ với loại thiếc hoàn hảo được làm cuộn ít lát carbon hay loại thép.Độ cản ăn mòn, không độc, không vị giác, sức mạnh cao và sản lượng tốt.
  • Lợi thế của những cuộn thép mạ kẽm HUARO bao gồm bảo vệ toàn diện, giảm bảo trì, chi phí dài hạn thấp nhất, v.Cuộn thép được nướng với các nguyên liệu thô tốt có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau.
  • Những tấm đơn giản mạ được cấp cao có kích thước và giá cả, đáp ứng yêu cầu của dự án.Bảo tro: biển, biển mật, có kỷ niệm, động, động rộng: 600-1250, mm; Lengthy: tập tục.
Ứng dụng có Liên quan
Ứng dụng trong phạm vi s ản phẩm của Huaro bao gồm thép và cung cấp nguyên liệu thô, nguyên tố trong quá trình sản xuất chứa nhiều yếu tố quan trọng, như kim loại sắt, đạn dược, GIA ĐÌNH, HBO và sản phẩm lát mỏng.Huaro đóng một vai trò quan trọng trong thế giới chuỗi cung cấp ngược và xuôi dòng, nhằm phục vụ to àn bộ ngành công nghiệp.