Liên lạc

Trách nhiệm xã hội

Hội đồng Nhân sự

Huaro nhận ra tác động sâu sắc mà mạng lưới toàn cầu của chúng ta có thể có trong mỗi cộng đồng chúng ta phục vụ.Do đó, trách nhiệm xã hội của chúng ta là trở thành một lực lượng tích cực ở những địa điểm này.Chúng tôi khuyến khích các văn phòng to àn cầu tham gia vào các chương trình truyền thông địa phương.Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm xác định và đánh giá những hành động có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng của họ.Ví dụ về các hoạt động như: nâng cao trường học, quyên góp học bổng, chương trình giảm rác và tái sử dụng và quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương.